Trek to Lost City

DSC_9655Kogi shamanKogi children1Kogi children2Kogi villageLost City3Lost City2Lost City4Lost City5Lost City6Lost City1Morning in the jungle1Morning in the jungle2DSC_9729DSC_0150DSC_0078DSC_0024